Przewodnik po okolicy

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU “Wójcik SPA” W KRYNICY ZDRÓJ

I. INFORMACJE I ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialność oraz zasady przebywania na terenie „Wójcik SPA” (zwany dalej: „Wójcik SPA”) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zarezerwowanie przez Gościa i opłacenie pobytu w „Wójcik SPA”. Rezerwując i opłacając pobyt w „Wójcik SPA” Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki przedmiotowego Regulaminu.

 2. Wójcik SPA” to obiekt świadczący usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych, którego właścicielem jest SILVEXCRAFT Mateusz Wójcik Sp. k. z siedzibą w Tyczynie, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340.

 3. Wójcik SPA” otwarty jest w oznaczonych terminach, 24 godziny na dobę.

 4. Wójcik SPA” stawia sobie za cel zapewnienie Gościom obiektu optymalnych warunków wypoczynku i pobytu.

II. ZGŁOSZENIE POBYTU

 1. Zgłoszenie pobytu w „Wójcik SPA” następuje z chwilą dokonania rezerwacji i wpłaty całości kwoty (100%) za rezerwowany pobyt, wskazanej automatycznie w danym systemie rezerwacji.

 2. Zgłoszenie pobytu nastąpić może także w sytuacji, gdy pomimo braku wcześniejszej rezerwacji Gość osobiście zadeklaruje chęć pobytu w „Wójcik SPA”, a „Wójcik SPA” widząc możliwość przyjęcia Gościa we wskazanym terminie, po dokonaniu przez Gościa z góry zapłaty za całość pobytu – w przypadku natychmiastowego jego rozpoczęcia, zarezerwuje pobyt dla Gościa.

III.WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny świadczeń dla Gości „Wójcik SPA” są podawane w złotych polskich i obejmują podatek od towarów i usług.

 2. Wójcik SPA” informuje, a Gość poprzez zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przyjmuje do wiadomości, iż 30 % (słownie: trzydzieści procent) kwoty wpłaconej tytułem rezerwacji pobytu stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem pkt. III. 3 a-b) niniejszego Regulaminu, wskazanego poniżej, należy również uiścić płatność na 3 dni przed przyjazdem pozostałej kwoty tj. 70% (słownie: siedemdziesiąt procent).

 3. W „Wójcik SPA” istnieje możliwość rezygnacji z zarezerwowanego i opłaconego przez Gościa pobytu na następujących warunkach:

 1. w przypadku rezygnacji z usługi w terminie do 14 dni przed planowanym przyjazdem, „Wójcik SPA” zwraca Gościowi całość kwoty wpłaconej tytułem rezerwacji;

 2. w przypadku rezygnacji z usługi w terminie poniżej 14 dni przed planowanym przyjazdem, „Wójcik SPA” zatrzymuje 30 % (słownie: trzydzieści procent) z całości wpłaconej przez Gościa kwoty, tytułem rezerwacji, a co za tym idzie wartość w/w kwoty nie podlega zwrotowi, będąc traktowana jako zadatek (III. ust. 2 Regulaminu)

 1. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej realizacji „Wójcik SPA” nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek opłat za poniesione świadczenia.

IV. WARUNKI POBYTU

 1. W „Wójcik SPA” pokoje wynajmowane są na doby. Doba w obiekcie rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego.

 2. Wykonanie usługi przez „Wójcik SPA” polega na przekazaniu Gościowi czystego i wysprzątanego pokoju lub pokoi gotowych do użytkowania poprzez udostępnienie Gościowi wygenerowanego automatycznie, indywidulanego kodu, który Gość na 24 h przed przybyciem do „Wójcik SPA” otrzyma na podany przy składaniu rezerwacji numer kontaktowy telefonu komórkowego. W/w indywidualny kod upoważnia Gościa do otworzenia wcześniej zarezerwowanego pokoju lub pokoi. Dodatkowo w każdym z pokoi znajduje się karta magnetyczna, umożliwiająca otworzenie drzwi do danego pokoju.

 3. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 4. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w „Wójcik SPA”.

 5. Na terenie „Wójcik SPA” obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego. Zastrzega się możliwość odstępstw od powyższych reguł, w przypadku, gdy na terenie „Wójcik SPA” organizowana jest impreza okolicznościowa, o której wcześniej Goście zostali poinformowani.

 6. W razie rażącego bądź uporczywego naruszania przez Gościa ustalonego porządku pobytu, zagrażającego interesom innych Gości, „Wójcik SPA” może rozwiązać z Gościem umowę w trybie natychmiastowym. W przypadku niezastosowania się do ustalonego porządku pobytu, Gość zostanie obciążony powstałymi z tego tytułu kosztami.

 7. Przebywanie psów i innych zwierząt domowych na terenie „Wójcik SPA” jest zabronione.

 8. W każdym z pokoi „Wójcik SPA” znajduje się informacja o wyposażeniu pokoju wraz ze stanem technicznym danego pomieszczenia.

 9. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju lub pokoi należy zgłaszać na bieżąco pod numer telefonu: 504 355 255

 10. Wjazd i parkowanie samochodu na terenie „Wójcik SPA” dozwolone jest wyłącznie dla Gości „Wójcik SPA” podczas ich pobytu w obiekcie. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.

 11. W „Wójcik SPA” pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie „Wójcik SPA”.

 12. Zabrania się korzystania w pokojach „Wójcik SPA” z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, grilli elektrycznych itp. lub jakichkolwiek urządzeń dodatkowych (poza istniejącymi).

 13. W „Wójcik SPA” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania tego zakazu Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w kwocie 200 zł przeznaczoną na likwidacje woni tytoniu.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ „WÓJCIK „SPA”

 1. Wójcik SPA” ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. „Wójcik SPA” nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Gościa ponad kwotę rzeczywistej szkody.

 2. Wójcik SPA” nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody bądź braku sygnału TV lub Wi-Fi itp.

 3. Gość powinien zawiadomić „Wójcik SPA” o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu drogą mailową na adres e-mail [email protected]

 4. Wójcik SPA” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdów mechanicznych (w tym samochodu) lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz rzeczy w nim pozostawionych w przypadku, kiedy pojazdy zostały zaparkowane na niestrzeżonym parkingu Wójcik SPA”, w tym za działania osób trzecich lub jakiekolwiek szkody spowodowane na skutek działania siły wyższej (np. wiatr, burzę, powódź, ogień, prąd itp.).

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w „Wójcik SPA” powstałe z jego winy, w wyniku nieprawidłowej ich eksploatacji. Do powyższego stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. W przypadku powstania z winy Gościa szkody innej niż określona powyżej, powstałe z tego tytułu koszty obciążają Gościa.

 3. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

 4. Gość zobowiązany jest do przestrzegania reguł bezpieczeństwa związanych z zabezpieczeniem przed kradzieżą wyposażenia pokoju oraz pozostawionych w nim ruchomości do niego należących. W szczególności Gość zobowiązany jest do zamykania pokoju i jego okien oraz nie przekazywania karty magnetycznej do drzwi lub indywidualnego kodu, otwierającego drzwi osobom trzecim.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Gość ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości usług świadczonych przez „Wójcik SPA” lub w innym zakresie.

 1. Wszelkie reklamacje związane z pobytem w „Wójcik SPA” należy składać drogą elektroniczną, na poniższy adres e-mail: [email protected]

 1. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Gościa:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady;

  2. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez „Wójcik SPA”.

 1. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają̨ na skuteczność́ reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Wójcik SPA” ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail.

 1. Wójcik SPA” udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin „Wójcik SPA” podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
  – na stronie internetowej
  www.wojcikspa.pl, wywieszenie go na terenie obiektu „Wójcik SPA” oraz udostępnienie w każdym z pokoi.

 2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 23.12.2021 r.

 3. Goście korzystający z usług „Wójcik SPA” zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.


pl_PLPolish